Titan 816406 Xenon Deluxe 4 wheel Trolley S, graphit